Меню
Вашата количка

Условия за ползване

Общи условия

Настоящият раздел представя информация относно дейността на онлайн магазин „ELZA Life“, с адрес: www.elzalife.bg, както и Общите условия, при които се осъществява дейността на магазина.

Общите условия регулират отношенията между “ЕЛЗА Лайф” ЕООД, с ЕИК 206343666, седалище и адрес на управление: гр. Хасково, ул. „Южна“ № 8, представлявано от Управителя Дениз Сабри.

Настоящите общи условия имат характера и силата на сключен между страните договор.

В случай че имате въпроси относно съдържанието на настоящите условия, може да се свържете с нашия екип посредством имейл адрес: elzalife@abv.bg.

Срокът за отговор на постъпили запитвания е до 14 дни.

Ако не сте съгласни с настоящите Общи условия, моля да преустановите използването на услугите на онлайн магазина.

1.     ДЕФИНИЦИИ

Следните думи и изрази се използват в Общите условия със следното значение:

„Договор за продажба“ означава сключеният посредством платформата договор за покупко-продажба на стоки от разстояние, за който се отнасят настоящите Общи условия и към който те са неразделна част. Договор за покупко-продажба от разстояние е всеки договор, сключен между търговец и потребител, като част от организирана система за продажби от разстояние, без едновременното физическо присъствие на търговеца и потребителя и чрез изключителното използване на едно или повече средства за комуникация от разстояние до сключването на договора, включително в момента на сключване на договора.

„Куриер/Доставчик“ означава търговец, който физически доставя закупената стока до адрес, посочен от Потребителя и работи съгласно изискванията на Закона за пощенските услуги;

“Минимална стойност на поръчката“ означава изискването на Търговеца относно стойността на поръчаните продукти, предмет на договора за покупка на стоки от разстояние, която трябва да бъде достигната посредством поръчката на един или няколко продукта, за да бъде сключен такъв договор.

Минималната стойност на поръчката е 5,99 лв. (пет лева и деветдесет и девет стотинки).

„Общи условия/ОУ” означава настоящите Общи условия, намиращи се на  www.elzalife.bg, представляващи неразделна част от договора за продажба на стоки от разстояние с Продавача и имащи характера и силата на договор сключен между страните;

„Онлайн магазин/Магазина/Платформата“ означава организирана система за електронна търговия от разстояние с уеб адрес: www.elzalife.bg;

„Продавач/Търговец“ означава дружеството “ЕЛЗА Лайф” ЕООД, ЕИК 206343666, седалище и адрес на управление: гр. Хасково, ул. „Южна“ № 8, представлявано от Управителя Дениз Сабри;

„Поръчка“ означава всяка направена заявка от потребител на Сайта, приета изрично от Продавача чрез изпращане на потвърждение по имейл, обаждане по телефон или по друг недвусмислен начин;

„Потребител/Клиент“ означава клиент или посетител на Онлайн магазина;

„Продукт/Стока“ означава всяка вещ, предлагана от Продавача посредством Сайта.

„Нов потребител“ означава регистриран потребител, IP адресът на който не е регистриран в базата данни на Сайта и има различен имейл адрес, домашен/служебен адрес и различен телефонен номер.

„Страни/те” означава Потребителя и Търговеца;

„Сайт/а“ означава обособена част от „ЕЛЗА Лайф“ ЕООД – виртуален информационен ресурс в интернет и платформа за онлайн търговия и продажба на стоки с адрес за достъп www.elzalife.bg, които стоки се доставят след изричното им заявяване от страна на Потребителя;

„Търговски вид“ означава вид, който да позволява последващата продажба на Стоката като нова.

2.     УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ НА САЙТА

2.1. С посещението си на сайта  www.elzalife.bg и с финализирането на всяка конкретна Поръчка, Потребителят се съгласява с Общите условия на Платформата и заявява, че ги разбира напълно и приема тяхното пряко приложение при сключването на Договор за продажба с Търговеца. Продавачът е длъжен да изпрати стоката само при спазване на настоящите Общи условия от страна на Клиента. Някои от клаузите в тези ОУ, са пряко обвързващи единствено за потребители по смисъла на Закона за защита на потребителите и не се прилагат за Клиенти, независимо дали, юридически лица или физически лица, които използват закупените продукти в своята търговска или професионална дейност. Такива клаузи са изрично упоменати като прилагащи се единствено за Потребители физически лица, които използват стоката с цел различна от дейност по търговия или професионално занятие. Всички останали клаузи в тези ОУ се прилагат за всеки Клиент, без значение от качеството му.

2.2. Приемането на Общите условия може да се осъществи и при регистрацията на потребителски профил на Сайта или при извършването на поръчка като гост на Сайта.

2.3. Приемането на Общите условия е задължителна предпоставка за сключването на Договор за продажба. Приемането се осъществява посредством маркирането на чек-бокс поле с текст „Запознат съм и приемам Общите условия на Онлайн магазин „ELZA Life“. Посредством отбелязването на това поле, Потребителят извършва изявление по смисъла на Закона за електронния документ и електронния подпис.

2.4. Публикуваното от Търговеца в настоящия сайт има значението и обвързващата сила на публична покана за сключването на търговска сделка за покупка на артикули онлайн (online).

2.5. Публикуването на всеки отделен артикул представлява отправяне на отделна оферта за сключване на договор за продажба от разстояние, съгласно настоящите Общи условия, за чието финализиране е необходимо потвърждение от страна на Продавача.

2.6. В случай че Потребителят реши да закупи някоя от предлаганите стоки, чрез избора на артикул, той отправя оферта за сключване на договор за покупка на стоки от разстояние.

За да се счита договорът за сключен, офертата следва да бъде приета и потвърдена от Продавача. Приемането и потвърждаването на офертата се извършва посредством изпращане на съобщение с потвърждение от Продавача до Потребителя за приетата Поръчка, което трябва да съдържа задължително:

- описание на артикула;

- номер на поръчка;

- номер на товарителница;

- информация за поръчката – адрес за доставка, посочено лице за контакт и страна по договора;

- начин на плащане и дължима сума;

- срок за доставка, съгласно избрания метод на доставка.

2.7. Онлайн-магазинът elzalife.bg си запазва правото да променя цените на продуктите по свое усмотрение, без да уведомява изрично потребителите за настъпилите промени. Политиката на ценообразуването е търговска тайна и като такава не подлежи на предоставяне на трети лица.

Промяна в цената на стоката, настъпила след извършване на Приемането на офертата от Продавача, не се отразява на сключения договор между страните.

2.8. Всички използвани имена, търговски марки (комбинирани, словни или фигуративни), както и лога на компании, са използвани правомерно и същите са защитени от ЗАПСП. Продавачът не претендира да е носител на права на интелектуална собственост, включително да е собственик на всички марки, чиито продукти продава, и не нарушава чужди права на интелектуална собственост. Всички снимки в сайта са със запазени авторски права и използването им без знанието и разрешението на автора е грубо нарушение на Закона за авторското право и сходните му права.

2.9. Търговецът си запазва правото да актуализира и изменя Общите условия на сайта. В случай на такава промяна, Търговецът ще публикува на Сайта изменената версия на Общите условия.

Общите условия могат да се противопоставят на Потребителя от момента, в който са публикувани на Сайта. За всеки сключен Договор за продажба чрез Онлайн платформата се прилагат Общите условия, които са били в сила към момента на сключването му. За всички неуредени с настоящите ОУ случаи, се прилага действащото към момента законодателство в Република България.

2.10. Ако някоя от разпоредбите на настоящите Общите условия се окаже недействителна или неприложима, независимо от причината за това, то това не влече недействителност или неприложимост на останалите разпоредби.

3.     СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР

3.1. След натискане на бутона „Поръчай“ (или друг бутон с подобен смисъл), Потребителят се съгласява да закупи стоката/стоките, намиращи се в количката, като това действие има правно обвързваща сила спрямо Търговеца. Договорът за покупко-продажба се счита сключен от момента на получаване на потвърждението за поръчката, отправено от Търговеца към Потребителя.

3.2. Търговецът има право да организира заедно и едновременно доставката на поръчаните с отделни договори за покупко-продажба стоки.

3.3. Поръчката може да бъде направена както от регистрирани Потребители на сайта, така и от гости на сайта, без валидно направена предварителна регистрация.

3.4. Данните, които регистрираните потребители предоставят, следва да бъдат посочени при поръчка и от нерегистрираните потребители.

3.5. Регистрираните потребители могат да правят поръчки през платформата и при индивидуални условия, използвайки промоционален код, предоставен от Търговеца, с който имат право на допълнителни отстъпки. Редът за предоставяне на подобен тип отстъпки и промоционални кодове се определя от Търговеца и представлява търговска тайна.

3.6. Индивидуалните условия могат да бъдат предоставяни на клиентите за целия асортимент от предлагани стоки или за отделни групи артикули.

3.7. Регистрацията на потребителски профил не се явява задължително условие за сключването на договор за покупка на стоки.

3.8. При поръчка на повече от един артикул от Потребителя, страните сключват отделен договор за всеки един от артикулите, независимо, че стоките са избрани с едно електронно заявление. Упражняването на правата във връзка с доставена стока не засяга и няма действие по отношение на договорите за покупко-продажба за другите стоки.

3.9. В случай, че Потребителят има качеството на потребител по смисъла на ЗЗП, упражняването на правото на отказ от договора за покупко-продажба на определена стока не засяга договорите за покупко-продажба на другите стоки, доставени на Потребителя.

3.10. Търговецът си запазва правото да направи отказ от доставка на потвърдените поръчки, в случай, че стоките, които са предмет на поръчката, направена валидно от Потребителя, не са налични или са с констатирани дефекти. В тези случаи Търговецът не дължи каквито и да е неустойки за неизпълнението на договора за покупко-продажба, а единствено връщане на заплатените суми, в случай, че Потребителят е извършил предварително плащане. При отказ от доставка, Търговецът уведомява потребителя своевременно по имейл или с телефонно обаждане. Продавачът може да откаже обработка на поръчката и когато съществуват основателни съмнения, че поръчката е неавтентична, в това число, че не изхожда от Клиента, описан в същата или поради грешно изписана цена за даден продукт или поради други технически причини.

3.11. Всички сключени договори се съхраняват от Търговеца в съответната информационна система, при съблюдаване на всички стандарти за сигурност и спазване на законовите изисквания. При изразено от Потребителя изрично желание, Търговецът предоставя в разумен срок съответния договор, както и всички приложения към него.

3.12. Със сключването на договор за покупка на стоки потребителят заявява изрично желанието си да му бъде издадена фактура. В случаите, в които потребителят е избрал да получи такава, потребителят приема документирането да става и с електронни фактури и електронни известия към тях в съответствие с чл. 114 от ЗДДС. Издаването и предаването на същите става в съответствие с чл. 113 от ЗДДС.

4.     РЕГИСТРАЦИЯ НА ПОТРЕБИТЕЛСКИ ПРОФИЛ

4.1. При регистрацията на потребителски профил клиентът предоставя своите лични данни съгласно Политиката за поверителност на сайта www.elzalife.bg.

4.2. Всички подадени данни служат само за администрирането на профила и ползването на функционалностите, с които той е свързан. Данните няма да бъдат предоставяни на трети лица, освен в случаите, предвидени в Политиката за поверителност.

5.     ЛИЧНИ ДАННИ

5.1. Всички лични данни, които посетителите на Сайта предоставят, се обработват само и единствено за целите на сключването на договор за продажба на стоки от разстояние и доставката на поръчаните продукти, и се съхраняват съгласно Политиката за поверителност, която можете да намерите тук

5.2. Потребителят може да се съгласи да предостави на Търговеца данни, които да бъдат обработвани за целите на директния маркетинг – изпращане на търговски съобщения, ако Потребителят изрази своето съгласие за получаване на такива съобщения.

5.3. Потребителят може да се откаже от даденото съгласие на Търговеца по т. 5.2. от настоящите условия, като изпрати съответното заявление, в съответствие с Политиката за поверителност.

5.4. Потребителят има право да възрази срещу обработването на личните му данни за целите на директния маркетинг, като изпрати писмено съобщение до „ЕЛЗА Лайф” ЕООД или на електронен адрес: elzalife@abv.bg.

5.5. Заедно с предоставянето на своите данни, Потребителят се съгласява с него да се свързват: Търговеца, трети лица, в т.ч. и доставчици на куриерски услуги, Marketplace търговци, партньори на Търговеца, неправителствени организации, търговски дружества и други, когато това е предвидено от определено законодателство.

5.6. Потребителят може да се откаже от даденото съгласие по т. 5.5. от настоящите условия, като изпрати писмено съобщение до „ЕЛЗА Лайф” ЕООД или на електронен адрес: elzalife@abv.bg.

5.7. В случай, че Потребителят избере да ползва услугата „Информационен бюлетин“, то личните данни, които той предоставя ще бъдат обработвани на основание неговото съгласие, след изричното му и свободно предоставяне, посредством отбелязване на поле „Съгласен съм да бъда част от информационния бюлетин на elzalife.bg и съм запознат с Политиката за поверителност“.

5.8. Условията, целите и начина на събиране и обработване на личните данни са посочени в Политиката за поверителност.

6.     ФУНКЦИОНАЛНОСТИ НА САЙТА

6.1. Всички посетители на Магазина имат възможността да сключват договори за покупко-продажба на стоки от разстояние, както и за доставката на избраните от тях артикули, посредством услугите на куриерски фирми, извършвани съгласно изискванията на Закона за пощенските услуги.

6.2. Посетителите на Сайта могат:

- да разглеждат свободно стоките и асортимента, предлагани на Сайта;

- да създават потребителски профили;

- да правят поръчки без да имат потребителски профили;

- да сравняват характеристиките на отделните продукти;

- да се абонират за услугата „Информационен бюлетин”, предоставящ им информация за намаления и промоционални кампании на Търговеца;

- да се регистрират в блог секцията на Сайта и да публикуват въпроси и коментари в нея;

- да избират метод на плащане и поръчка;

6.3. Сайтът функционира 24 часа в денонощието и приема поръчки през цялото време, като Търговецът не носи отговорност в случай, че поради технически или други причини, Сайтът е временно недостъпен в интернет пространството.

7.     ПОРЪЧКА НА СТОКИ

7.1. За да бъде направена валидна поръчка, Потребителят следва да индивидуализира стоката, посредством натискане на бутона „Купи“ (или друг бутон с подобен смисъл).

7.2. След като потребителят избере продуктите, които желае да закупи, то той следва да натисне бутона „количка за пазаруване“. Бутонът се намира в горния десен ъгъл на екрана и изобразява количка за пазаруване.

7.3. Минималната стойност на поръчка на продукти от Сайта е 5,99 (пет лева и деветдесет и девет стотинки). За да бъде направена валидна поръчка, Потребителят следва да избере продукти на стойност равна или надвишаваща сумата от 5,99 лв. В тази сума не се включва стойността на доставката.

7.4. При отваряне на съответния прозорец, Потребителят следва да въведе данните, необходими за финализиране на поръчката. След финализиране на поръчката, Платформата генерира описание на параметрите на конкретната поръчка, която, след финално одобрение от Потребителя, бива изпратена до Търговеца.

7.5. След финализирането на поръчката, платформата генерира код за съответната поръчка, на база на който Търговецът в последствие приема или отхвърля предложението за сключване на договор.

7.6. При успешно финализиране на поръчка, потребителят получава потвърждение чрез имейл на посочения от него адрес, съдържащ информация за поръчаните стоки, номер на поръчката и на товарителница, както и другите данни, необходими за изпълнение на поръчката.

7.7 .В случай на необходимост или при неясноти, представител на Търговеца може да се свърже с Потребителя, посредством посочените данни за контакт.

7.8. Ако поръчаната стока не е в наличност, представител на Търговеца следва да уведоми своевременно Потребителя. В случай, че Потребителят не се съгласи поръчката да се отнесе за друга стока при същите или сходни условия, поръчката се счита анулирана.

7.9. Преди Клиентът да бъде обвързан от договор или от предложение за сключване на договор, вкл. договор от разстояние или от договор извън търговския обект, Продавачът предоставя на Клиента по ясен и разбираем начин цялата нормативно изискуема   информация, освен ако тя е ясна от контекста или от естеството и характера на стоката или услугата. Информацията по предходното изречение включва, но не само описание на основните характеристики и изображение на всяка стока, продажната цена с включен ДДС, информация за начините за плащане и доставка.

7.10. Цветовете в снимките на Стоките са ориентировъчни и са възможни вариации в зависимост от настройките на монитора на Клиента. Продавачът не носи отговорност за възможни неточности при продуктови изображения, подадени от Производители и доставчици. За уточняване на точен нюанс по цветови картел на Производител, моля, свържете се с нас на посочените телефони.

8.     ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ПОТРЕБИТЕЛЯ

8.1. Потребителят, който има качеството на потребител по смисъла на Закона за защита на потребителите може да откаже направена поръчка, без да е необходимо да упоменава причини за отказа. Отказ на поръчка може да се направи по телефона или на имейла, посочени в настоящите Общи условия за контакт с Търговеца.

8.2. Правото на отказ се счита за валидно упражнено тогава, когато е направено посредством изпращането на формуляр (Приложение 1) в 14-дневен срок от получаване на стоката или по друг недвусмислен начин е изразил изричното си желание да се откаже от договора, посочвайки информацията, изброена в т.7.4.

8.3. За да е валиден отказът, Потребителят трябва да предостави информация за:

- номера на направената поръчка;

- телефонния номер и имена за индивидуализацията на Потребителя, посочени в поръчката, ако е направена като гост или съответно потребителското име, ако е регистриран в сайта;

- стойността на поръчката.

- фактура и/или касова бележка

8.4. Всеки потребител може да върне закупената стока в 14-дневен срок от получаване на стоката, ако същата е в добър търговски вид, липсват следи от удар или одраскване.

Няма право на връщане за бельо, козметичните и санитарни продукти и други продукти, които, губят свойствата и ефективността си след разопаковане. Няма право на връщане на текстилни продукти, които са носени, използвани или изпрани. Правото на отказ не е валидно и във всички изброени случаи на чл. 57 от Закона за защита на потребителите.

8.5. В случай на упражняване правото на отказ, Търговецът е длъжен да изпрати на Потребителя потвърждение за получаването на отказа. Когато Продавачът не е предложил да прибере стоките сам, той може да задържи плащането на сумите на Клиента докато не получи стоките или докато Клиентът не представи доказателство, че е изпратил стоките обратно, в зависимост от това, кое от двете се е случило по-рано. След получаване на стоките, Продавачът следва да ги прегледа и да се увери, че нищо не липсва и че стоката е в добър търговски вид.

8.6. Когато Потребителят е упражнил правото си на отказ от договора от разстояние, Търговецът възстановява стойността, заплатена от Потребителя за закупуване на съответната стока, без неоправдано забавяне и не по-късно от 14 дни, считано от датата, на която е бил уведомен за решението на Потребителя да се откаже от договора съгласно настоящия член 8 на Общите условия, като разходите за доставка са за сметка на Потребителя.

8.7. Търговецът е длъжен да възстанови получените суми, като използва същото платежно средство, използвано от Потребителя при първоначалната трансакция, освен ако Потребителят е изразил изричното си съгласие за използване на друго платежно средство и при условие, че това не е свързано с допълнителни разходи за Потребителя.

В случай че плащането е направено посредством кредитна или дебитна карта, връщането на сумата е възможно само по същата сметка, от която е постъпило плащането.

Търговецът е длъжен да възстанови получените суми, по банкова сметка, посочена от Потребителя. В случай че плащането е направено посредством кредитна или дебитна карта, както и чрез някоя платежна система, разрешена за ползване, връщането на сумата е възможно само по същата сметка, от която е постъпило плащането. 

8.8. Търговецът няма задължение да възстанови допълнителните разходи за доставка на стоките, когато Потребителят изрично е избрал начин на доставяне на стоките, различен от най-евтиния вид стандартна доставка, предлагана от Търговеца.

8.9. Потребителят има право да получи следната информация, преди да сключи договор за покупка на стока от разстояние:

- Името и адреса на Търговеца;

- Основните характеристики на стоките, посочени в продуктовите описания;

- Цената на стоките, с включени всички данъци и такси;

- Стойността на пощенските или транспортните разходи, които не са включени в цената на стоките, свързани с тяхната доставка;

- Начина на плащане, доставка и изпълнение на Договора;

- Правото на Потребителя да се откаже от договора и условията, при които стоката може да бъде върната, съгласно настоящите Общи условия;

- Периодът, за който направеното предложение или цена остават в сила. Ако предложението в Онлайн магазина е до изчерпване на количествата, то същото ще бъде упоменато изрично.

8.10. Клиентът се задължава да върне стоката в търговски вид, без неоправдано забавяне и във всички случаи не по-късно от 14 дни след деня, в който е информирал Продавача за отказа си от договора. Разопаковането на стоката следва да не е довело до очевидно нарушаване на търговския вид на стоката. В случай на нарушен търговски вид на стоката, Продавачът има право по своя преценка да начисли на Клиента разходи за възстановяване на стоката в търговски вид. Съгласно чл. 55, ал. 4 от ЗЗП, Клиентът носи отговорност за намалената стойност на стоките, причинена от изпробването им, различно от необходимото, за да установи естеството, характеристиките и доброто им функциониране.

8.11. При връщане на стоката, Клиентът се задължава да я върне заедно с пълния получен комплект, без увреждания, както и всички съпътстващи документи – касов бон, фактура, приемо-предавателен протокол, опаковка, пълна документация, гаранционна карта (ако са издадени такива).

9.     ПРОВЕРКА ПРИ ПОЛУЧАВАНЕ

 9.1. Потребителят следва внимателно да прегледа всяка получена стока, след отварянето на пратката, за всякакви повреди или нарушения в опаковката или продукта, които биха могли да са настъпили при транспортирането.

9.2. В случай че установи повреди, Потребителят следва да попълни бланково уведомление, предоставено от куриера.

В срок от три работни дни от получаването на същото, представител на Търговеца е длъжен да свърже с Потребителя относно възможностите за разрешаване на проблема.

9.3. В случай, че Клиентът не отправи забележки към стоката, се приема, че я приема без забележки и недостатъци.

 

10.  ПРАВО НА РЕКЛАМАЦИЯ

 10.1. В случай че бъде открито несъответствие между поръчаната и доставената стока, установено при първоначалния преглед, Потребителят има право на рекламация за всяко несъответствие на стоката с договореното. Такова несъответствие може да бъде резултат на някоя от следните причини:

- повреда при транспортиране;

- производствени дефекти;

- явни липси на елементи от стоката;

- изпращане на грешна стока, различна от поръчаната;

- несъответствие с поръчания размер или цвят.

10.2. В случая по чл. 10.1., Потребителят може да избира между:

- възстановяване на заплатената сума в пълен или частичен размер, съответстващ на дефекта;

- замяна на стоката с нова такава;

- при изчерпана наличност, Търговецът може да предложи замяна с алтернативна стока със сходни характеристики, на цена равна или по-висока, от тази на оригиналния продукт;

- безплатно извършване на ремонт, ако дефектът на стоката позволява такъв и стойността на същия не надвишава стойността на поръчаната стока;

10.3. Потребителят може да упражни правото си на рекламация в срок до две години от доставката на стоката.

10.4. Рекламацията следва да се предяви на имейл elzalife@abv.bg

Връщането на стоката при рекламация, с изключение на случаите на фабричен дефект или повреди при транспорта, се осъществява при следните кумулативни условия:

- липса на повреди, причинени от неправилна употреба;

- представяне на документ за направеното плащане при покупката на стоката.

10.5. При замяна на стоката, транспортните разходи и в двете посоки са за сметка на Потребителя, освен в случай, че замяната се е наложила по вина на Търговеца.

Такава вина е налице в случай на изпращане на стока, при която има несъответствие във външния вид и дефектът не е производствен или настъпил при транспортирането на правилната стока.

11.  ГАРАНЦИЯ И УПРАЖНЯВАНЕ ПРАВОТО НА ГАРАНЦИОННО ОБСЛУЖВАНЕ

11.1. Законова гаранция – законовата гаранция представлява задължението на продавача да гарантира съответствието на продадената вещ с предмета на договора за продажба за срок от 2 години и започва да тече от момента на прехвърляне на собствеността върху съответната стока (моментът, в който стоката е доставена на Клиента).

11.2. В случай на повреда, попадаща в обхвата на гаранционното покритие, Потребителят следва да се свърже с Търговеца посредством посочените в настоящите Общи условия данни за контакт, като следва да са спазени кумулативно следните гаранционни условия:

- предоставяне на продукта в оригиналната му опаковка;

- предоставяне на фактура и/или касова бележка;

- писмено описание на дефекта и обстоятелствата, при които е открит;

- адрес и телефон за обратна връзка.

11.3. Търговецът следва да даде отговор на Потребителя в срок от 14 дни относно правото му на гаранционно обслужване. В случай че има право на такова, то срокът за отстраняване на дефектите е 30 дни от предоставяне на повредената стока, съгласно гореописаните условия.

12.  ИЗКЛЮЧЕНИЕ ОТ ГАРАНЦИОННОТО ОБСЛУЖВАНЕ

12.1. Рискът от повреди, които са настъпили вследствие на неправилната употреба, монтаж, съхранение, експлоатация, транспорт или нерегламентирано отстраняване на дефекти на продукта, е изцяло за Потребителя. Гаранцията не важи при неспазване от страна на Потребителя на указанията за сглобяване, монтаж или експлоатация на съответния продукт.

12.2. Потребителят не може да се позове и губи правата си по предоставената гаранция и в следните случаи:

а) при липса на касова бележка или фактура;

б) при опит за извършване на ремонт и отстраняване на несъответствие от неоторизирано от Продавача лице или сервизен център;

в) в случай на повреди, причинени от неправилна експлоатация;

г) в случай на нарушаване на физическата цялост на продукта;

д) в случай на химическо, електрическо и/или друго въздействие, несвързано с нормалната експлоатация на продукта.

13.  ДОСТАВКА НА СТОКИ

13.1. Доставката на всички продукти, закупени чрез Онлайн магазина, се извършва с експресна услуга на куриерска фирма „ЕКОНТ ЕКСПРЕС“ ЕООД. Срокът за доставка на стоката е между един или два работни дни.

В периоди на промоции, големи намаления или необичайна натовареност, е възможно доставката да отнеме до 10 работни дни, като Търговецът не носи отговорност за забавянето.

13.2. Стоки, поръчани до 15:00 ч. в работен ден, се обработват и предават за изпращане в рамките на същия работен ден и се доставят в рамките на 24 часа.

Стоки, поръчани след 15:00 ч. в работен ден, през почивен ден или на празник, се обработват в първия следващ работен ден.

13.3. Потребителят може да избере доставка до посочен от него адрес или до офис на куриерска фирма „ЕКОНТ ЕКСПРЕС“ ЕООД.

13.4. При желание на Потребителя за промяна параметрите на доставката (други срокове за доставка, избор на фиксиран час, експресна доставка, отложена дата или друго специално условия), той може да заяви това на телефон: 088 774 9999

13.5. Посочените срокове за доставка в настоящите Общи условия не важат за всички населени места в Република България, като същите са обвързани със сроковете за доставка на куриерска фирма „ЕКОНТ ЕКСПРЕС“ ЕООД.

13.6. При непълен, неточен или неистински адрес, или предоставени неверни данни за контакт с Потребителя, Търговецът не носи отговорност за забавените или недоставени пратки.

13.7. Ако при поръчка на дадена стока, Потребителят избере да ползва услугата „доставка до офис“, предлагана от „ЕКОНТ ЕКСПРЕС“ ЕООД, то Потребителят следва да бъде уведомен относно пристигането на стоката посредством СМС, имейл или друг начин, използван от съответния Доставчик, съгласно неговите Общите условия.

13.8. Потребителят, получил при успешната регистрация на поръчката номер на товарителница, следва да се информира дали пратката е пристигнала в избрания офис на куриер, преди да отидете до него.

13.9. Ако продуктът в момента не е в наличност, Клиентът ще бъде уведомен за срока на доставката при потвърждаване на поръчката по телефона от страна на Търговеца. Търговецът си запазва правото да предложи на Клиента заместващи продукти със същото или по-високо качество и стойност, които могат да бъдат поръчани. Ако Клиентът не желае да поръча заместващи продукти, поръчката му бива анулирана.

13.10. Стоката се предава на Клиента или на трето лице, което приема и потвърждава получаването на същата от името на Клиента. При предаване на стоката Клиентът или третото лице подписва придружаващите я документи. В случай, че Клиентът не бъде намерен в срока за доставка на посочения от него адрес или не бъде осигурен достъп и условия за предаване на стоката в този срок, Търговецът се освобождава от задължението си да достави заявената за закупуване стока. Клиентът може да потвърди желанието си да получи стоката и след изтичане на срока за доставка, в който не е бил намерен на адреса, като поема и всички допълнителни разходи по доставката. В този случай започва да тече съответно нов срок за доставка от момента на потвърждението по предходното изречение.

13.11. Изпълнението на поръчката може да бъде възпрепятствано поради някоя от следните причини:

А) Една или всички от поръчаните стоки не са в наличност. В този случай ще бъде установен контакт с клиента в най-кратък срок.

Б) Не е извършено плащане или забавяне на плащането от страна на клиента, когато е уговорено предварително заплащане. В тези случаи поръчката няма да бъде изпълнена, докато не се осъществи плащането. Изключение прави случаят, в който е избран начин на плащане при доставка (с наложен платеж).

В) Клиентът е посочил грешен или непълен адрес за доставка и/ или не е посочил представител, който да получи поръчката. В този случай Търговецът се опитва да се свърже с клиента на посочения телефон или e-mail (ако са посочени такива и са верни) и уточнява условията, при които ще бъде потвърдена и извършена поръчката. При неточни данни, предоставени от Клиента, за адрес на доставка и телефон или отсъствие на Клиента на адреса, както и при невъзможност за доставяне на стоката поради причини, независещи от Продавача, стоката се връща и остава в складовете на Продавача. В този случай стоката не се пази за Клиента, освен ако не е заплатена предварително. При предварително заплатена стока, същата се пази в срок от 15 дни от връщането й, а след изтичането на този срок и ако Клиентът не я потърси от Продавача, то Продавачът връща полученото плащане. При повторно посещение на адрес, Клиентът заплаща и допълнителните разходи за транспорт.

Г) Липса на телефон за контакт с клиента. Поръчката няма да бъде задвижена, поради невъзможност за потвърждаването й.

14. ЦЕНА НА ДОСТАВКА

14.1. Цената на доставка на стоки и връщане на стоки е за сметка на Клиента по тарифата на „ЕКОНТ ЕКСПРЕС“ ЕООД.

15.  ОТСТЪПКИ

15.1. Потребителят има право да се възползва от отстъпки при обявени промоционални кампании от търговеца. Отстъпките са валидни само за периода на кампанията или до изчерпване на наличностите;

16.  HAЧИН НA ПЛAЩAНE

16.1. B онлайн магазина Потребителят може да плати посредством наложен платеж при доставка – директно на куриера;

16.2. В случай на упражняване правото на връщане на стока, съгласно т. 8.4 от настоящите Общи условия, то сумата, заплатена от Потребителя ще бъде възстановена отново посредством наложен платеж, чрез куриера.

 

17.  ПОМИРИТЕЛНО ПРОИЗВОДСТВО

17.1. Орган за алтернативно решаване на спорове по смисъла на чл. 181н, ал. 4 от ЗЗП са помирителните комисии към Комисия за защита на потребителите ( https://kzp.bg/ ). При възникване на спор, свързан с онлайн продажба можете да ползвате и сайта ОРС (https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home.chooseLanguage ). Комисията за защита на потребителите с адрес: гр. София 1000, ул. Врабча № 1, тел. 02/ 9330 517, интернет страница www.kzp.bg; e-mail: adr.sofia@kzp.bg

17.2. Спазването на настоящите ОУ е поверено на Комисия за защита на потребителите и Комисия за защита на личните данни, със следните данни за контакт:

Комисия за защита на личните данни:

Адрес: гр. София, ул. „Иван Евстатиев Гешов” № 15,

Тел.: (02) 940 20 46

Тел.: (02) 940 36 46

E-mail:  kzld@government.bg,  kzld@cpdp.bg

Уеб сайт: www.cpdp.bg

Комисия за защита на потребителите:

Адрес: 1000, гр. София, ул. „Врабча” № 1, ет. 3

Тел.: (02) 980 25 24

Тел.: (02) 988 42 18

Гореща линия: 0700 111 22

Уеб сайт: www.kzp.bg

18.  СПОРОВЕ

18.1. Всички спорове, които могат да възникнат между Потребителите на Сайта и Търговеца, отнасящи се до предмета на дейност на магазина, включително спорове, породени или отнасящи се до тълкуването и недействителността, изпълнението или прекратяването на договора за покупка на стоки от разстояние, както и спорове за попълване на празноти в договора или приспособяването му към нововъзникнали обстоятелства, ще бъдат разрешавани в дух на добра воля, посредством посредничеството на КЗП (Комисия за Защита на Потребителите) и при невъзможност за постигане на съгласие – от компетентния съд по седалище на търговеца и съгласно действащото към момента законодателство в Република България.

18.2. Настоящите Общи условия се уреждат от законите на Република България и всички спорове, възникнали във връзка с тези Общи условия, ще бъдат разрешавани от компетентния съд.

19.  САЛВАТОРНА КЛАУЗА

19.1. В случай, че части или цели разпоредби на настоящите Общи условия бъдат признати за противоречащи на императивни норми, за нищожни или по каквато и било причина неприложими, то тази разпоредба ще бъде считана за самостоятелна спрямо останалите разпоредби и няма да засегне действието и приложимостта, на която и да било от останалите разпоредби.

19.2. Настоящите Общи условия влизат в сила за всички Потребители от ………. г.

ДАННИ ЗА ТЪРГОВЕЦА:

„ЕЛЗА Лайф” ЕООД, ЕИК 206343666, седалище и адрес на управление: гр. Хасково, ул. „Южна“ № 8, представлявано от Управителя Дениз Сабри.

Приложение № 1 към Общите условия - Стандартен формуляр за упражняване право на отказ при online покупки

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                            

Приложение № 1

СТАНДАРТЕН ФОРМУЛЯР ЗА УПРАЖНЯВАНЕ ПРАВО НА ОТКАЗ

До „ЕЛЗА Лайф” ЕООД

ЕИК 206343666, седалище и адрес на управление: гр. Хасково, ул. „Южна“ № 8

С настоящото уведомявам, че се отказвам от сключения от мен договор за покупка на следните стоки/услуги:

.......................................................... /описание на продукта/

Стоката е поръчана на ......................

Стоката е получена на ...................... /посочва се датата на получаване от потребителя/

................................................................................../Име на потребителя/

 Гр./с...................................................................... /Адрес на потребителя/

Тел. за контакти…………………………………./Телефонен номер на потребитея/

 

Политика за защита на личните данни

Политика за защита на личните данни на физически лица – крайни потребители

Ние съблюдаваме стриктно правилата за защита на личните данни.  Стремим се да имаме сайт, който е лесен за използване, дава изчерпателна информация за продуктите ни, помага Ви да направите информиран избор и в същото време да Ви гарантира, че Вашите лични данни са добре защитени.

I. Увод

Дейността на онлайн магазин „ELZA Life“, с адрес: www.elzalife.bg се извършва от фирма „ЕЛЗА Лайф” ЕООД, с ЕИК 206343666, със седалище и адрес на управление: гр. Хасково, ул. „Южна“ № 8, представлявано от Управителя Дениз Сабри и същата в хода на дейността си обработва информация, между която и такава, представляваща лични данни.

Онлайн магазинът www.elzalife.bg се притежава от Дружество „ЕЛЗА Лайф” ЕООД, с ЕИК 206343666, със седалище и адрес на управление: гр. Хасково, ул. „Южна“ № 8 и се управлява от същото, съгласно  разпоредбите на Закона за защита на личните данни и свързаната правна уредба включително, но не само РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2016/679 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА от 27 април 2016 година относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/ЕО („GDPR”). 

Този документ Ви информира за начина, по който се обработват Вашите лични данни в качеството си на администратор, както и за Вашите права.  Elzalife.bg се стреми да Ви предостави пълна информация на интернет страницата си.

Защитата на личните данни е наш приоритет.  Ние не предоставяме  или продаваме лични данни на други лица или търговски дружества.  Изключение правят случаите на предоставяне на такава информация на трети лица, които са наши подизпълнители, които обработват информация от наше име, и прилагат нашите стандарти за защита на личните данни.

II. Дефиниция на лични данни

Лични данни са всяка информация, свързана с идентифицирано или подлежащо на идентификация физическо лице (като електронна поща, имена, възраст, дата на раждане, телефон, ЕГН и други).

III. Събиране и използване на лични данни

Elzalife.bg събира, използва, съхранява и обработва лични данни, които са нужни на Дружеството за изпълнение на предоставяне на услугите и стоките в електронния магазин.  Предоставянето на лични данни от потребителите на сайта е доброволно. Данните служат за управление на клиентския профил в онлайн магазина и управление на направените покупки или списъци с желани покупки.  Личните данни могат да бъдат използвани за обобщени справки по пол, възраст и други подобни за целите на формулиране на по-точен/и потребителски профил/и.  Те могат да бъдат използвани за различни маркетинг дейности.

Видовете лични данни, която elzalife.bg събира са:

Когато потребител отвори нашия онлайн магазин и различните менюта в него, се получава информация от информационен протокол със следното съдържание:

 • уебстраницата, от която идвате към нас;
 • IP-адрес;
 • дата на посещението;
 • час на посещението;
 • продължителност на посещението;
 • запитването на потребителя;
 • количеството на обменени данни;
 • вид на браузъра и операционната система, от които достъпвате;
 • локация от която достъпвате;

Видове лични данни, които обработваме и съхраняваме

При регистрация в elzalife.bg – име и фамилия и електронна поща;

При онлайн поръчки - име и фамилия и електронна поща, мобилен телефон, държава, пол, адрес за доставка;

При маркетингови активности и съобщения, получени на база на абонамент - име и фамилия и електронна поща, населено място, адрес, пол;

При запитване във формата за контакт - име и фамилия и електронна поща;

При издаване на фактура – име презиме и фамилия, адрес за фактура, единен граждански номер, адрес на доставка, електронен адрес, използвано средство за плащане, сума на плащането и продукт/и, дата на покупката.  Възможно е изискване и на други лични данни, които са задължителни, съгласно изискванията на закона.

Основни дейности с личните данни на потребителите

Дейностите при които се използват и обработват лични данни са:

 • При управление на профил в онлайн магазина elzalife.bg;
 • При изпълнение на поръчка;
 • При счетоводни операции, изискани по закон във връзка с отразяване покупките и начисляване на дължимите данъци и такси;
 • Управление на достъпа при регистрирани потребители;
 • При отпускане на стоков кредит от фирми за стоки на изплащане;
 • Решаване на спорове, отстраняване на рекламации и подобни;
 • Запитване, постъпило от Ваша страна свързано с допълнителна информация за продукт или услуга;

Използване на бисквитки - cookies

Cookies или „бисквитки“ са малки текстови файлове, които се запаметяват на вашето устройство.

Бисквитките (Cookies) са малки файлове с информация, които се запазват във Вашия интернет браузър (данни за използван език, време на връзка, посетени интернет страници) или твърд диск.

Интернет страницата използва бисквитки за да улесни навигацията.  Използват се следните cookies:

 • Бисквитки, които дават възможност да се използват основни функционалности като управление на „кошница“ и поддържат идентификация на потребителя;
 • Персонализиращи бисквитки, които показват вече посетени страници по персонализиран начин според предишните сесии, покупки и др.;
 • Рекламни бисквитки, които Ви позволяват да получавате оферти от elzalife.bg на други интернет страници;

Интернет браузърите имат функционалност да не запаметяват бисквитки или същите да бъдат изтрити.

IV. Социални мрежи

Достъпът до социалните мрежи като Facebook, Google +, YouTube, Twitter и други такива, предвижда отделна регистрация и приемане на общите условия на тези сайтове.  Личните Ви данни и начина на работа с тях стават предмет на отношения между потребителя и социалната мрежа, при приемането на техните общи условия.

Facebook използва Social Plugins („Plugins“) на социалната мрежа facebook.com, която се поддържа от Facebook Inc., 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA. („Facebook“).

Plugins се разпознават по логата на Facebook (бяло „f“ на син фон или „вдигнат нагоре палец“) или биват  отличени с „Facebook Social Plugin”.  Facebook събира данни с помощта на тези Plugins.  До потребителите могат да достигнат реклами на elzalife.bg, които са таргетирани до тях на база информация събирана от Facebook.

Google Analytics („Гугъл Аналитикс“) e услуга за уеб анализ, предлагана от Google, Inc ("Google"). Google Analytics използва cookies („бисквитки“), представляващи текстови файлове, запаметени на вашия компютър, за да направи възможен анализа на използването на сайта от потребителите.  Информацията за използването на този сайт, придобита посредством бисквитки, обикновено бива предавана и съхранявана от Google на сървъри.

Google AdWords e услуга за ремаркетинг и поведенческо насочване предоставена от Google.  С тази услуга рекламни дейности на elzalife.bg се свързва с рекламната мрежа Adwords посредством „бисквитки“.  Използвайки услугите на Google AdWords  elzalife.bg не събира лични данни за потребителите.

V. Разкриване на лични данни

В някои случаи elzalife.bg може да разкрива определена лична информация пред партньори, на които е възложена определена услуга от нас, най-често свързана с различни маркетингови активности насочени  към потребителите.  Личната информация ще бъде споделяна от нас само с цел развиване на услугите и рекламата и няма да бъде споделяна с трети страни. 

За случаите, в се споделя информация с трети лица, Дружеството гарантира, че е осигурена защита на данните според стандартите за това. Вашите данни се считат за поверителни и за нашите партньори.

Разкриване на лични данни е възможно при законови разпоредби, при съдебен процес, при съдебен спор или по заявка от страна на обществени и правителствени органи, при заплаха на националната сигурност в или извън страната на местоживеене.

Възможно е и да разкрием информация за Вас, ако установим, че такова разкриване е обосновано необходимо за прилагането на нашите правила и условия, или за да защитим своите дейности или потребители. Освен това, в случай на реорганизация, сливане или продажба е възможно да прехвърлим всякаква и цялата събрана лична информация на съответната трета страна.

Преминаване на лични данни в други страни

Elzalife.bg не прехвърля данните Ви в трети страни извън ЕС като правило.

Защита на личните данни

Elzalife.bg е взел всички мерки – административни, технически и физически мерки, за да защити личната информация от загуба, кражба и злоупотреба, както и от неоторизиран достъп, разкриване, промяна или унищожаване.

Когато публикувате лична информация или я споделяте във форуми, чатове и социални мрежи, тя е видима за широк кръг потребители и може да бъде четена, събирана или използвана.

Всички служители в Elzalife.bg са задължени и обучени да опазват поверителността на информацията Ви, както и да спазват определени стандарти и мерки за сигурност.  Достъпът до лични данни за служители на Elzalife.bg е ограничен до степента, необходима за извършване на техните задължения.

При споделяне на лични данни с трети лица – доставчици или подизпълнители на elzalife.bg, Дружеството гарантира, че те предоставят ниво защита на данните според уговорения стандарт за това.

Срокове на съхранение на лична информация

Личната Ви информация я съхраняваме за периода на валидност на вашата регистрация в elzalife.bg.  В случаите, когато сте пазарували като гост я съхраняваме до момента на изтичане на правото Ви на връщане или замяна, или до края на гаранционния период на закупените от Вас стоки.  Ако нормативната уредба налага други срокове, ние се съобразяваме и ги изпълняваме.  Според вида данни и целите, за които са събрани, е определен срок за съхранение, с изтичането на който информацията се изтрива окончателно.

VI. Вашите права във връзка с предоставянето на лични данни

Вие разполагате със следните възможности съгласно Общият регламент относно защитата на данните:

 • да проверите актуалността на Вашите данни. Те са видими за Вас, след като влезете във Вашия профил в elzalife.bg;
 • право да искате коригиране или изтриване на личните Ви данни;
 • право на преносимост на данните в структуриран, широко използван и пригоден за машинно четене формат;
 • правото да възразявате срещу обработването на личните Ви данни;
 • право да откажете използване на личните Ви данни за целите на получаване на маркетингови комуникации по различни електронни канали – електронна поща, кратки съобщения и др.;
 • право на жалба до Комисия за защита на личните данни, ако считате че са нарушени Вашите права за защита на данните.

Ако искате да упражните правата си във връзка с изброеното по-горе, можете да се свържете с нас на elzalife@abv.bg.

VII. Валидност на политиката за защита на личните данни

Посочената политика е дългосрочна.  Възможни са промени, в следствие въвеждането на нови регламенти или закони.  Подобни актуализации ще бъдат своевременно публикувани на elzalife.bg.

VII. Данни за контакт.

Можете да се свържете с нас на elzalife@abv.bg .

Данни за компетентния надзорен орган защита на личните данни

Комисия за защита на личните данни, адрес: гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2, тел. 02 915 3 518, www.cpdp.bg .


Политика за бисквиткиЗа да улесним използването на онлайн магазина www.elzalife.bg, ние използваме „бисквитки”. Бисквитките са малки файлове с данни, които се съхраняват на твърдия диск на Вашия компютър от Вашия браузър и са необходими за използването на нашия интернет сайт.Използваме бисквитки, за да разбираме по-добре как хората използват сайта ни и да осигурим подобрена навигация. Те ни дават информация за това дали вече сте посещавали сайта или сте нов посетител. Бисквитките не съхраняват лични данни и не събират друга информация, която би могла да ви идентифицира.Всеки път, когато отворите уеб страницата на www.elzalife.bg и/или различните секции в нея, ние получаваме информация под формата на информационен протокол със следното съдържание:
  · Вашият IP адрес и страницата, от която сте препратени към нашия сайт;
  · Информация за престоя Ви на нашата уебстраница и секциите, които сте посетили;
  · Информация за браузъра и операционната Ви система;
  · Друг тип техническа информация, съгласно техническите изисквания на информационната система;Личните данни се събират на основание изрично дадено съгласие (чл. 6, ал. 1, буква „а“ от РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2016/679 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА от 27 април 2016 година относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/ЕО (Общ регламент относно защитата на данните)). Съгласието е изразено посредством натискането на бутона „Съгласен съм“ в полето „Запознат съм с политиката за поверителност на „ЕЛЗА Лайф” ЕООД и съм съгласен да използвам „бисквитки“ при използването на интернет страницата.Ако не искате да получавате бисквитки, моля конфигурирайте своя интернет браузър да изтрие всички бисквитки от хард диска на компютъра Ви, да блокира бисквитките или да Ви предупреждава преди съхраняването на бисквитки.